What Personal Data is (ข้อมูลส่วนบุคคล คืออะไร?)

“Personal Data” means any information relating to an identifiable individual such as name and family name, national identification number, date of birth, address, and sensitive Personal Data such as facial, fingerprint, and religion data. However, Personal Data does not include the data of a deceased person. (“ข้อมูลส่วนบุคคล” หมายถึง ข้อมูลเกี่ยวกับบุคคลที่สามารถระบุตัวบุคคลนั้นได้ไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อม เช่น ชื่อ-นามสกุล หมายเลขบัตรประจำตัวประชาชน วันเดือนปีเกิด ที่อยู่ และข้อมูลส่วนบุคคลที่มีความละเอียดอ่อน เช่น ข้อมูลภาพจำลองใบหน้า ข้อมูลจำลองลายนิ้วมือ ข้อมูลเกี่ยวกับศาสนา แต่ไม่ครอบคลุมถึงข้อมูลของผู้ที่เสียชีวิตแล้ว)

Personal Data that We Collect (ข้อมูลส่วนบุคคลที่เราเก็บรวบรวม)

Personal Data that we will collect includes (ข้อมูลส่วนบุคคลที่เราจะเก็บรวบรวม ได้แก่):

 1. Details relating to you or data used in identifying and verifying your identity such as name, family name, data on national identification card, and signature (ข้อมูลรายละเอียดเกี่ยวกับตัวคุณ หรือข้อมูลที่ใช้ในการระบุและยืนยันตัวตนของคุณ เช่น ชื่อ-นามสกุล ข้อมูลบนบัตรประจำตัวประชาชน และลายมือชื่อ);
 2. Contact details or means of contact such as telephone number, email, and address (ข้อมูลสถานที่หรือวิธีการติดต่อ เช่น หมายเลขโทรศัพท์ อีเมล ที่อยู่);
 3. Professional data such as occupation, positions, and workplace (ข้อมูลการทำงาน เช่น อาชีพ ตำแหน่ง สถานที่ทำงาน);
 4. Data necessary for collecting, transporting and delivering cargos such as information of shipper and consignee (ข้อมูลที่จำเป็นเพื่อใช้ในการรับ ขนส่ง และส่งมอบสินค้า เช่น ข้อมูลของผู้ส่งและผู้รับสินค้า);
 5. Security data such as data obtained from closed-circuit television cameras (ข้อมูลที่เกี่ยวกับการรักษาความปลอดภัย เช่น ข้อมูลจากกล้องวงจรปิด);
 6. Personal Data required under notifications or relevant laws (ข้อมูลส่วนบุคคลอื่นๆ ตามที่ประกาศหรือกฎหมายที่เกี่ยวข้องกำหนด).

Source of Personal Data (แหล่งที่มาของข้อมูลส่วนบุคคล)

We may collect your personal data from several channels including (เราอาจได้รับข้อมูลส่วนบุคคลของท่านจากหลายช่องทาง ดังนี้):

 1. We receive your personal data directly by which we collect your personal data from our service procedures including (เราได้รับข้อมูลส่วนบุคคลจากท่านโดยตรง โดยเราจะเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลของท่านจากขั้นตอนการให้บริการ ดังนี้):
  1. Procedures of applying for our services or procedures of requesting your rights with us (ขั้นตอนการสมัครใช้บริการกับเรา หรือขั้นตอนการยื่นคำร้องขอใช้สิทธิ์ต่างๆ กับเรา)
  2. Your voluntary actions in filling our survey or email correspondence or other communication channels between you and us (จากความสมัครใจของท่าน ในการทำแบบสอบถาม หรือ การโต้ตอบทางอีเมล์ หรือ ช่องทางการสื่อสารอื่นๆ ระหว่างเราและท่าน)
  3. Collect from your usage on our websites through browser’s cookies (เก็บจากข้อมูลการใช้เว็บไซต์ของเราผ่านคุกกี้ของบราวเซอร์ของท่าน)
 2. We receive your personal data from any Third Parties including (เราได้รับข้อมูลส่วนบุคคลของท่านมาจากบุคคลที่สาม ดังต่อไปนี้)
  1. Your business partners or business counterparts that have transportation shipment to or from you. (คู่ค้าของท่านที่มีการส่งสินค้ามายังหรือจากท่าน)
  2. Any government offices and other organizations that you assign us to contact on your behalf or to contact for your shipments (หน่วยงานใดๆ ของรัฐ หรือองค์กรอื่นใดที่ท่านมอบหมายให้เราติดต่อในนามของท่าน หรือติดต่อเพื่อทำงานขนส่งให้แก่ท่าน)
 3. We receive data from other methods including (โดยได้รับข้อมูลด้วยวิธีการ ดังต่อไปนี้)
  1. Email, phone or documents (ได้รับทางอีเมล์ ได้รับแจ้งทางโทรศัพท์ หรือ ได้รับเป็นเอกสาร)
  2. Other social medias that you communicate with us (ช่องทางทางโซเชียลมีเดียอื่นๆ ที่ท่านติดต่อกับเรา)

Purpose of Processing Your Data (วัตถุประสงค์ในการประมวลผลข้อมูล)

 1. We collect your personal data for transporting your cargos and other tasks relating to your shipments (เราจัดเก็บข้อมูลส่วนบุคคลของท่านเพื่อการขนส่งสินค้าและเพื่อการอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับการขนส่งสินค้า)
 2. We collect your personal data for sending you the information relating to marketing activities and marketing promotion that we think you may have interest (เราจัดเก็บข้อมูลส่วนบุคคลของท่านเพื่อส่งข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับกิจกรรมทางการตลาด และการส่งเสริมการตลาด ผลิตภัณฑ์ การให้บริการของเราที่เราคิดว่าท่านอาจสนใจ)

Data Processing of Personal Data (การประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล)

When we receive personal data from sources of personal data, we will do data processing including (เมื่อได้รับข้อมูลส่วนบุคคลจากแหล่งที่มาของข้อมูลส่วนบุคคลแล้ว เราจะดำเนินการดังนี้กับข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน)

 • Collect your personal data (เก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคล)
 • Use your personal data (ใช้ข้อมูลส่วนบุคคล)
 • Disclose your personal data (เปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล)

The persons or organizations that we may disclose your personal data include (ทั้งนี้ บุคคล หน่วยงาน ที่เราอาจเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่านมี ดังนี้)

 • Shipper or Consignee (ผู้ส่งสินค้า หรือ ผู้รับสินค้า)
 • Logistics Companies (บริษัทด้านงานโลจิสติกส์)
 • Custom Offices (กรมศุลกากร)
 • Other organizations relating to transportation, importing or exporting (หน่วยงานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องการการขนส่ง การนำเข้า หรือการส่งออก)

Besides, we may need to disclose your personal data to governmental authorities, regulatory authorities, financial institutions, credit bureau and/or third-party service providers (e.g. information that is publicly available, or that relates to transactions, credit information), insurance companies and/or other persons in relation to insurance policy or claim for compensation for examination and may use the result for preventing economic fraud (นอกจากนี้ เราอาจจำเป็นต้องส่งข้อมูลส่วนบุคคลของท่านไปยังหน่วยงานราชการ หน่วยงานที่มีหน้าที่กำกับดูแลกฎหมาย สถาบันการเงิน บริษัทข้อมูลเครดิต และ/หรือ ผู้ให้บริการภายนอก (เช่น ข้อมูลที่เปิดเผยต่อสาธารณะ ข้อมูลเกี่ยวกับการทำธุรกรรม ข้อมูลเครดิต บริษัทประกัน และ/หรือ บุคคลอื่นใด ซึ่งเกี่ยวเนื่องกับกรมธรรม์ประกันภัยหรือการเรียกร้องค่าสินไหมทดแทน) เพื่อตรวจสอบ และอาจใช้ผลการตรวจสอบข้อมูล ดังกล่าวเพื่อการป้องกันการฉ้อโกง

We may need to transfer your personal data to organizations in foreign countries including (เราอาจมีความจำเป็นในการโอนข้อมูลส่วนบุคคลของท่านไปยังหน่วยงานต่างประเทศหรือองค์กรระหว่างประเทศ โดยมีรายชื่อดังนี้)

 • Shipper or Consignee (ผู้ส่งสินค้า หรือ ผู้รับสินค้า)
 • Logistics Companies (บริษัทด้านงานโลจิสติกส์)
 • Custom Offices (กรมศุลกากร)
 • Other organizations relating to transportation, importing or exporting (หน่วยงานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องการการขนส่ง การนำเข้า หรือการส่งออก)

The nature of the modern business is global and under certain circumstances it is necessary for us to send or transfer your personal data internationally. When sending or transferring your personal data, we will always exercise our best effort to have your personal data transferred to our reliable business partners, service providers or other recipients by the safest method in order to maintain and protect the security of your personal data, which includes the following circumstances (เนื่องจากกิจการในปัจจุบันเป็นธุรกิจที่ครอบคลุมทั่วโลก ในบางครั้งเราจำเป็นต้องส่งหรือโอนข้อมูลส่วนบุคคลของท่านไปยังต่างประเทศ ในกรณีนี้เราจะใช้ความพยายามอย่างดีที่สุดในการส่งหรือโอนข้อมูลส่วนบุคคลของท่านไปยังพันธมิตรทางธุรกิจ ผู้ให้บริการ หรือผู้รับข้อมูลของเราที่มีความน่าเชื่อถือด้วยวิธีการที่ปลอดภัยที่สุดเพื่อรักษาความปลอดภัยของข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน ซึ่งรวมถึงกรณีดังต่อไปนี้):

 1. Comply with a legal obligation (เป็นการปฏิบัติตามกฎหมาย);
 2. Inform you the inadequate personal data protection standards of the destination country and obtain your consent (ได้แจ้งให้ท่านทราบถึงมาตรฐานการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลที่ไม่เพียงพอของประเทศปลายทางและได้รับความยินยอมจากท่าน);
 3. Perform the agreement made by you with us or your request before entering into an agreement (ปฏิบัติตามสัญญาที่ท่านทำไว้กับเรา หรือตามคำขอของท่านก่อนการเข้าทำสัญญา);
 4. Comply with an agreement between us and other parties for your own interest (ปฏิบัติตามสัญญาระหว่างเรากับบุคคลหรือนิติบุคคลอื่นเพื่อประโยชน์ของท่าน);
 5. Prevent or suppress a danger to your or other persons’ life, body or health and you are incapable of giving consent at such time (ป้องกันหรือระงับอันตรายต่อชีวิต ร่างกาย หรือสุขภาพของท่านหรือของบุคคลอื่น เมื่อท่านไม่สามารถให้ความยินยอมในขณะนั้นได้ หรือ); or
 6. Carry out activities relating to the substantial public interest (ดำเนินภารกิจเพื่อประโยชน์สาธารณะที่สำคัญ).

Keeping and Retention period of personal data (การเก็บรักษาและระยะเวลาในการเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคล)

Keeping your personal data (การเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคล)

Methods of keeping your personal data include (วิธีเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน ดังนี้)

 1. Soft Copy and/or Hard Copy (จัดเก็บแบบกระดาษ และ/หรือ ไฟล์อีเล็คทรอนิกส์)
 2. In secured office, computer and/or cloud (จัดเก็บที่สำนักงาน ในคอมพิวเตอร์ และ/หรือ บนคลาวน์)
 3. When exceeding the retention period of personal data, we will destroy them within 180 days after the ending date of retention period (เมื่อพ้นระยะเวลาจัดเก็บ เราจะดำเนินการทำลายข้อมูลส่วนบุคคลนั้น และจะดำเนินการให้แล้วเสร็จภายใน 180 วันนับแต่วันสิ้นสุดระยะเวลาดังกล่าว)

Retention period of personal data (ระยะเวลาการเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคล)

 • 10 years from completion date of transportation (ระยะเวลา 10 ปี นับแต่วันที่ทำงานขนส่งแล้วเสร็จ)

Your Statutory Rights (สิทธิ์ของเจ้าของข้อมูล)

You have the following statutory rights relating to the collection, use, or disclosure of your Personal Data (ท่านมีสิทธิ์ในการดำเนินการ ดังต่อไปนี้)

 • right of access by the data subject (สิทธิในการเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคล);
 • right to rectification (สิทธิในการแก้ไขข้อมูลส่วนบุคคลให้ถูกต้อง);
 • right to erasure or destruction of Personal Data (สิทธิในการลบหรือทำลายข้อมูลส่วนบุคคล);
 • right of restriction of processing (สิทธิในการระงับการใช้ข้อมูลส่วนบุคคล);
 • right to object to the collection, use, or disclosure of Personal Data (สิทธิในการคัดค้านการเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล);
 • right to withdraw consent to the collection, use, or disclosure of Personal Data (สิทธิในการเพิกถอนความยินยอมการเก็บรวมรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล);
 • right to data portability (สิทธิในการขอรับ ส่ง หรือโอนข้อมูลส่วนบุคคล); and
 • right to complain when you consider that we has failed to comply with the laws relating to Personal Data protection (สิทธิในการร้องเรียนในกรณีที่คุณเห็นว่าเรามิได้ปฏิบัติตามกฎหมายเกี่ยวกับการคุ้มครองข้อมูล ส่วนบุคคล).

You may send your request to us at “How to Contact Us”. You may further search more details regarding your rights at http://www.mdes.go.th We will consider and inform result of your request within 30 days after we received your request (โดยท่านสามารถแจ้งความประสงค์ในการใช้สิทธิดังกล่าว มายัง “ช่องทางการติดต่อ” ด้านล่างนี้ และท่านสามารถศึกษารายละเอียดเงื่อนไข ขอยกเว้นการใช้สิทธิ์ต่างๆ ได้ที่ เว็บไซตกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม http://www.mdes.go.thโดยเราจะพิจารณาและแจ้งผลการพิจารณาตามคำร้องของท่านภายใน 30 วันนับแต่วันที่เราได้รับคำร้องขอดังกล่าว

Marketing Activities and Marketing Promotion (กิจกรรมทางการตลาดและการส่งเสริมการตลาด)

During using our services, we will send you the information relating to marketing activities and marketing promotion that we think you may have interest so that we can serve you better if you agreed to receive this information from us. You can withdraw this consent at any time by sending your request to us at “How to Contact Us” (ในระหว่างการใช้บริการ เราจะส่งข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับกิจกรรมทางการตลาด และการส่งเสริมการตลาด ผลิตภัณฑ์ การ ให้บริการของเราที่เราคิดว่าท่านอาจสนใจเพื่อประโยชน์ในการให้บริการกับท่านอย่างเต็มประสิทธิภาพ หากท่านได้ตกลง ที่จะรับข้อมูลข่าวสารดังกล่าวจากเราแล้ว ท่านมีสิทธิ์ยกเลิกความยินยอมดังกล่าวได้ทุกเมื่อ โดยท่านสามารถแจ้งความประสงค์ในการใช้สิทธิดังกล่าว มายัง “ช่องทางการติดต่อ” ด้านล่างนี้).

Use of Cookies

We may collect and use cookies and similar technologies when you use our products and/or services. This includes when you use our websites and mobile applications. (เราอาจเก็บรวบรวมและใช้คุกกี้และเทคโนโลยีในลักษณะเดียวกัน เมื่อท่านใช้ผลิตภัณฑ์และ/หรือบริการของเรา รวมถึงการใช้เว็บไซต์ และแอปพลิเคชันทางโทรศัพท์)

The collection of such cookies and similar technologies helps us recognise you, remember your preferences and customise how we provide our products and/or services to you. We may use cookies for a number of purposes (e.g. enabling and operating basic functions, helping us understand how you interact with our websites or emails, or enabling us to improve your online experiences or our communications with you, particularly, to ensure that online adverts displayed to you will be more relevant to you and of your interests). (การเก็บรวบรวมคุกกี้และเทคโนโลยีในลักษณะเดียวกันดังกล่าวจะช่วยให้เราสามารถจดจำท่าน ทราบถึงความชื่นชอบของท่าน และปรับปรุงวิธีการที่เราจะเสนอผลิตภัณฑ์และ/หรือบริการให้แก่ท่าน เราอาจใช้คุกกี้เพื่อวัตถุประสงค์ต่างๆ (เช่น ให้ฟังก์ชันพื้นฐานสามารถทำงานได้ ช่วยให้เราเข้าใจวิธีการที่ท่านใช้งานเว็บไซต์ของเราหรืออีเมล ช่วยให้เราสามารถมอบประสบการณ์ผ่านช่องทางออนไลน์หรือการติดต่อสื่อสารกับท่านได้ดียิ่งขึ้น และเพื่อให้มั่นใจว่าสื่อโฆษณาออนไลน์ที่ได้แสดงแก่ท่านมีความเกี่ยวข้องและเป็นสิ่งที่ท่านสนใจยิ่งขึ้น))

Privacy Policy of other Websites (นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของ website อื่น)

This privacy policy is for our products and services and for using our websites only. If you press any links to other websites (although through our websites), you need to study and comply privacy policy of other websites which are separated from us. (นโยบายความเป็นส่วนตัวฉบับนี้ ใช้เฉพาะสำหรับการให้บริการของเราและการใช้งาน website ของเราเท่านั้น หากท่าน ได้กด link ไปยัง website อื่น (แม้จะผ่านช่องทางใน website ของเราก็ตาม) ท่านจะต้องศึกษาและปฏิบัติตามนโยบายความเป็นส่วนตัวที่ปรากฏใน website นั้นๆ แยกต่างหากจากของเรา)

Changes of Privacy Policy (การเปลี่ยนแปลงนโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล)

We will review privacy policy regularly so that it comply with practices and relating regulatory. If we made any changes, we will update it on our websites as soon as possible. (เราจะทำการพิจารณาทบทวนนโยบายความเป็นส่วนตัวเป็นประจำเพื่อให้สอดคลองกับแนวปฏิบัติ และ กฎหมาย ข้อบังคับที่เกี่ยวของ ทั้งนี้ หากมีการเปลี่ยนแปลงนโยบายความเป็นส่วนตัว เราจะแจ้งให้ท่านทราบด้วยการ update ข้อมูลลงใน website ของเราโดยเร็วที่สุด)

At present, our privacy policy was latest reviewed on 31/05/2022. (ปัจจุบัน นโยบายความเป็นส่วนตัวถูกทบทวนครั้งลาสุดเมื่อ 31/05/2565)

How to Contact US (ช่องทางการติดต่อ)

If you have any questions or would like more details about our privacy policy or would like to exercise your rights, please contact us at: (หากท่านมีข้อสงสัยหรือต้องการสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับประกาศนโยบายความเป็นส่วนตัวของเรา หรือต้องการขอใช้สิทธิของท่าน โปรดติดต่อ)

Our Data Protection Officer (เจ้าหน้าที่คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล) E-mail: [email protected]

Our head office (สถานที่ติดต่อ) located at: 123/1-2, Soi Krungthepnon 12, Bangkhen, Muangnonthaburi, Nonthaburi, 11000, Thailand (123/1-2 ซอยกรุงเทพนนท์ 12, ต.บางเขน, อ.เมืองนนทบุรี, จ.นนทบุรี, 11000, ประเทศไทย)

Phone (โทรศัพท์): +66-2-525-2220 to 1